Lot 1115, Jalan Utama, 93450, Kuching, Sarawak
A- A A+

MS ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001:2008 Pembelian Lada Setempat MPB BETONG

Cawangan Betong MS ISO/IEC 17025:2005 (yang dahulunya dikenali sebagai ISO/IEC G25) Cawangan Betong diakreditasi melalui skop Pembelian Lada Setempat.
Akreditasi tersebut merupakan pengiktirafan yang formal di mana sesuatu organisasi mampu mencapai garispanduan proses kerja, aktiviti, skop dan tugas. Akreditasi MPB Cawangan Betong menunjukkan keupayaan skop proses pembelian lada setempat dan diiktiraf Standard Antarabangsa.
 
MPB Cawangan Betong
  • Akreditasi ISO/IEC G25, skop pembelian lada setempat, berkuatkuasa pada 30 November 2012
Pengiktirafan tersebut bedasarkan audit nilai oleh para pengaudit dalaman MPB dan pengaudit luar dari AJA EQS Certification (M) Sdn. Bhd. Pengauditan dilaksanakan pada setiap tahun bagi memastikan pembelian setempat lada beroperasi mengikut prosidur dan standard yang telah ditetapkan. Laporan hasil daripada audit tersebut akan dibentangkan kepada pegawai-pegawai Cawangan Betong. Selain itu, mesyuarat ‘Management Review’ yang diadakan setahun sekali bagi membincangkan Dokumen Manual, Objektif Kualiti, kawalan dan penambahbaikan sistem operasi pembelian lada setempat .
 
Pengiktirafan akreditasi ini telah memberi mafaat kepada keyakinan kepada pelanggan MPB dari dalam dan luar negeri, tentang pembelian lada setempat.