FAQ  | Contact  | Complain  |Sitemap

Latihan Praktikal untuk peserta Kursus Teknologi Pengeluaran Lada (KTPL) anjuran MPB di plot demo, Semenggok

15 Mei 2019 - Latihan Praktikal untuk peserta Kursus Teknologi Pengeluaran Lada (KTPL) anjuran MPB di plot demo, Semenggok.

Aktiviti ini merupakan salah satu pengisian yang terkandung di dalam silibus KTPL bagi tujuan mendedahkan para peserta kursus dengan cara-cara penanaman lada yang betul serta penggunaan racun yang tepat selari dengan Amalan Pertanian Baik (GAP).